Design Director
Liu Yanchuan

Team Leader
Liu Pengfei   Lv Juan   Wu Jingjing   Yang Kun

Designer
Chi Shengfeng    Chen Liwei  Chen Zhuoqun   Hao Yihan  Li Peixianzi  Li Yujie   Liu Li  
Ma Siduan  Miao Yixin  Shi Lu  Sun Yueheng  Wang Cheng   Wang Danni   Wang Fengtao  
Wang Zhao     Wu Xi    Wen Linlin     You Ming    Zhao Jing   Zhou Zewo   Zhou Yun
 
Secretary
Guo Jin   Sun Lei